מה תפקידו של רוקח ממונה?

הרוקח הממונה אחראי כלפי משרד הבריאות בכל הקשור לתכשירים רפואיים. להלן עיקרי הפעולות המצויות תחת אחריותו ומעורבותו של הרוקח הממונה:

  • תיאום ועבודה מול בעל הרישום/יצרן ומתן מענה לפניות.
  • רישום ועדכונים שוטפים בעקבות שינויים שנעשו.
  • אישור והפצת מידע ביחס לתכשיר הרפואי.
  • טיפול בנושא הפסקות שיווק מול אגף הרוקחות בהתאם לנהלים.
  • הגשת בקשה לאגף הרוקחות לאישור פרסום, עדכונו או הסרתו בהתאם לנוהלי משרד הבריאות והעברת הנוסח המאושר לאנשי השיווק, כנדרש לפי נהלי משה”ב.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *